Ths.BSNT Hoàng Bích Thủy

  • Job
    Giảng viên bộ môn Phục hồi chức năng - Khoa Y học lâm sàng
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS.BSNT Hoàng Bích Thuỷ tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 2018 và tốt nghiệp chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú chuyên ngành Phục hồi chức năng năm 2021 tại trường Đại học Y Hà Nội. Từ tháng 2 năm 2022 đến hết tháng 1 năm 2024 ThS.BSNT Hoàng Bích Thuỷ công tác tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn là Phục hồi chức năng, chuyên sâu về Rối loạn nuốt và ngôn ngữ. Chứng chỉ hành nghề chuyên khoa Phục hồi chức năng. Chứng chỉ quốc tế về Kinesio Tapping. Từ tháng 2/2024 là giảng viên Bộ môn Phục hồi chức năng, Khoa Y học Lâng sàng, trường Đại học Y tế Công cộng.

ThS.BSNT Hoàng Bích Thuỷ đang giảng dạy các môn học chuyên ngành Phục hồi chức năng.

Bài báo đã xuất bản: 

Hoàng Bích Thuỷ, Vũ Thị Bích Hạnh. Ứng dụng trắc nghiệm thất ngôn “Aphasia rapid test” bản tiếng Việt trong sàng lọc thất ngôn trên người bệnh nhồi máu não. Tạp chí Y học Việt Nam. Số 2- Tháng 12 - 2020; Tập 497.

MSc Hoang Bich Thuy graduated as a General Practitioner in 2018 and graduated from the Rehabilitation residency training program in 2021 at Hanoi Medical University. From February 2022 to January 2024, MSc Hoang Bich Thuy worked at the Department of Rehabilitation, Hanoi Medical University Hospital. Areas of expertise are Rehabilitation, specializing in Dysphagia, Aphasia, and Speech and Language Disorders. Certificate of practice in Rehabilitation specialty. International Certificate in Kinesio Tapping. Since February 2024, she has been a lecturer in the Department of Rehabilitation, Faculty of Clinical Medicine, Hanoi University of Public Health.

MSc. BSNT Hoang Bich Thuy is teaching specialized subjects in Rehabilitation.

The article was published:

Hoang BT, Vu TBH. Applications of the Vietnamese version of the Aphasia Rapid Test in screening aphasia in stroke patients. Vietnam Medical Journal. 2020 Dec; Vol 497