CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

Hướng dẫn sinh viên thực hành lâm sàng tại các bệnh viện đa khoa về Nội - Nhi, Ngoại - Sản

Điều phối môn học Phòng, Chống HIV/AIDS tại trường Đại học Y tế Công cộng

1. Bộ môn PHCN

2. Bộ môn Nội – Nhi

  • Sơ cấp cứu ở cộng đồng cho CN Y tế công cộng chính quy năm 2
  • Triệu chứng và điều trị học cơ bản Nội khoa - Nhi khoa cho CN Dinh dưỡng chính quy năm thứ 2
  • Triệu chứng và điều trị học cơ bản Nội khoa - Nhi khoa cho CN  Kỹ thuật xét nghiệm Y học năm thứ 2
  • Hướng dẫn thực tập bệnh viên Nội khoa, nhi khoa cho CN Y tế công cộng năm thứ 2
  • Triệu chứng và điều trị học cơ bản Nội khoa, Nhi khoa các lớp vừa làm vừa học Y tế công cộng và Kỹ thuật xét nghiệm Y học 

3. Bộ môn Ngoại – Sản

  • Triệu chứng và điều trị cơ bản Ngoại - Sản cho CN Dinh dưỡng năm thứ 2
  • Triệu chứng và điều trị cơ bản Ngoại - Sản cho CN XNYHDP vừa học vừa làm năm thứ

4. Bộ môn Điều dưỡng

  • Điều dưỡng cơ bản cho CN Dinh dưỡng năm thứ 2
  • Điều dưỡng cơ bản và Sơ cấp cứu cho CNCQ  và CNVLVH XNYH năm thứ 2
  • Kế hoạch đào tạo Điều dưỡng cơ bản cho CNYTCC chính quy