Chức năng

    Trung tâm Đào tạo kỹ năng tiền lâm sàng là đơn vị chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ, chịu trách nhiệm về học thuật trong các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ.

* Nhiệm vụ:

   a) Giảng dạy và lượng  giá học phần "Kỹ năng tiền lâm sàng" cho các đối tượng: Sinh viên năm thứ 3 hệ chính quy ngành Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ Y học cổ truyền; sinh viên năm thứ 2 ngành Bác sĩ Y học dự phòng. Học phần "Kỹ năng giao tiếp" cho đối tượng cử nhân điều dưỡng năm thứ 2. 
   b) Phục vụ các đối tượng thực hành tại Trung tâm cho các Bộ môn: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Chấn thương, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng,Thần kinh, Dinh dưỡng và ATTP,…

   c) Biên soạn giáo trình: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tiền lâm sàng cơ bản.
   d) Tự tạo vật liệu dạy học có giá trị ứng dụng cao trong giảng dạy;
  đ) Nghiên cứu khoa học: Tham gia đề tài cấp Tỉnh, cấp Trường, sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
   e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao