CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA Y HỌC LÂM SÀNG

 

1. Bộ môn PHCN

 • PHCN dựa vào cộng đồng cho CN YTCC chính quy và VLVH năm 3
 • PHCN xã hội; PHCN y tế và CTXH cho người khuyết tật cho CN CTXH năm 2
 • Dinh dưỡng và khuyết tật cho CN Dinh dưỡng năm 2

2. Bộ môn Điều dưỡng

 • Điều dưỡng cơ bản cho CN Dinh dưỡng năm thứ 2
 • Điều dưỡng cơ bản và Sơ cấp cứu cho CN XNYHDP năm thứ 2
 • Kế hoạch đào tạo Điều dưỡng cơ bản cho CNYTCC chính quy

3. Bộ môn Nội – Nhi

 • Sơ cấp cứu ở cộng đồng cho CN YTCC chính quy năm 2
 • Triệu chứng và điều trị cơ bản Nội khoa - Nhi khoa cho CN Dinh dưỡng năm thứ 2
 • Triệu chứng và điều trị cơ bản Nội khoa - Nhi khoa cho CN XNYHDP vừa học vừa làm năm thứ 2

4. Bộ môn Ngoại – Sản

 • Triệu chứng và điều trị cơ bản Ngoại - Sản cho CN Dinh dưỡng năm thứ 2
 • Triệu chứng và điều trị cơ bản Ngoại - Sản cho CN XNYHDP vừa học vừa làm năm thứ 2