Trước năm 2001, Bộ môn Phục hồi chức năng (PHCN) được ghép vào chung với bộ môn Y học Lao động. Năm 2001, khi Trường đổi tên thành Đại học Y tế Công cộng thì Bộ môn chính thức được thành lập. 

Nhiệm vụ của Bộ môn

  • Xây dựng và thực hiện các khoá đào tạo và bồi dưỡng về phát hiện sớm khuyết tật, xác định nhu cầu cần PHCN của người tàn tật và tổ chức phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
  • Thực hiện và tham gia các nghiên cứu về tàn tật hoặc liên quan đến tàn tật và PHCN.
  • Thực hiện và tham gia các dự án về mô hình cung cấp dịch vụ PHCN cho người tàn tật bao gồm can thiệp sớm, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, giáo dục hoà nhập, dịch vụ chỉnh hình.
  • Tiếp tục thực hiện các khóa đào tạo và bồi dưỡng về khuyết tật và PHCN. Liên tục đổi mới kiến thức và kỹ năng giảng dạy, phần đấu trở thành một trong các trung tâm giảng dạy về PHCN dựa vào cộng đồng trong vùng Đông Nam châu Á.
  • Thực hiện và tham gia các nghiên cứu liên quan đến khuyết tật và PHCN, đặc biệt là các khía cạnh xã hội và sức khỏe của người khuyết tật và chương trình PHCN dựa vào cộng đồng.
  • Đề xuất và thực hiện các dự án liên quan đến khuyết tật và phòng ngừa khuyết tật.
  • Tiếp tục hợp tác quốc tế và hợp tác đa ngành nhằm nâng cao vị thế của Bộ môn.